Εισαγωγή στην A Γυμνασίου

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές/τριες, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή μέσω “μουσικών δοκιμασιών” που δεν απαιτούν γνώση μουσικού οργάνου ή θεωρίας της μουσικής.

Δείτε ένα βίντεο για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων, στο κανάλι του Σχολείου μας στο youtube:

Είναι σημαντικό να τονισθεί ξανά, ότι οι υποψήφιοι/ες δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να δείξουν ικανότητες μουσικής αντίληψης στα παρακάτω:
Α. Αντίληψη του ρυθμού
1. Ο/Η εκπαιδευτικός θα δώσει με παλαμάκια στον/στην υποψήφιο/α μαθητή/τρια ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο/η μαθητής/τρια να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον/την εκπαιδευτικό δύο φορές διαδοχικά.
2. Σε επόμενη φάση ζητείται από τον /την εξεταζόμενο/η να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να τραγουδήσει ο/η ίδιος/ιδια.
Β. Ακουστική ικανότητα
1. Ο/Η υποψήφιος/α, ακούγοντας από τον/την εκπαιδευτικό τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο, καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του/της αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του/της διαστήματα, μικρές μουσικές φράσεις που εκτελούνται στο πιάνο από τον/την εκπαιδευτικό.
3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο/η εξεταζόμενος/νη πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εκπαιδευτικός.

Γ. Φωνητική ικανότητα
1. Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να τραγουδήσει ένα τραγούδι της επιλογής του/της.
2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο/η εκπαιδευτικός, ελέγχεται η δυνατότητα του/της μαθητή/τριας να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του/της.
Δ. Εκτέλεση (προαιρετικά) μουσικού οργάνου
Αν ο/η υποψήφιος/α διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του/της, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια:

  • Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο που μεταδίδεται από το CD και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους/τις υποψηφίους/ες.
  • Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό (ΟΧΙ το όνομα) των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα που μεταδίδεται από το CD.
  • Στο τρίτο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται σε 5 σύντομα μουσικά αποσπάσματα του CD.
  • Στο τέταρτο παιχνίδι αντιστοίχισης, οι υποψήφιοι/ες παρατηρούν στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικούς τίτλους μουσικών κομματιών δίπλα σε κουτάκι. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε 5 σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι είναι να σημειώσουν οι υποψήφιοι/ες σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους θα ταίριαζε ένας από τους τίτλους που δίνονται.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241067850, 2241065651, στο email gmousrod@sch.gr.


Διαδικασία αίτησης:

Για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/ κηδεμόνες των υποψηφίων από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο https://forms.gle/yHH3z51eWrPjz9Cn8, ή περνώντας από το Σχολείο, καθημερινές και ώρα 08:00-15:00.

Θα πρέπει να στείλετε με email στο gmousrod@sch.gr, είτε σκαναρισμένα, είτε με ευδιάκριτη φωτογραφία, είτε να τα προσκομίσετε στο Σχολείο, τα εξής:

1.    Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της μόνιμης κατοικίας.

2. Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

3.Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021)


Σημαντικό σε περίπτωση επιμέλειας τέκνου ή διαζευγμένων γονέων: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1519 ΑΚ, ορίζεται ότι: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις [?] καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. [?] Θα πρέπει λοιπόν η αίτηση να συνυπογράφεται κι από τους δύο γονείς/κηδεμόνες σε αυτήν την περίπτωση. Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς [?]». Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». Με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81) αντικαταστάθηκε το άρθρο 1519 ΑΚ και έχει ως εξής: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 εφαρμόζονται αναλόγως. Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου».


Μπορείτε να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατώντας εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...