Σχολικό έτος αναφοράς 2020-21

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021):

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

(Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου)

Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου είναι το μοναδικό σε όλη την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Είναι Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις. Εδρεύει στην περιοχή Κοσκινού Ρόδου.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησε με 15 τμήματα ( 9 Γυμνασίου και 6 Λυκείου) και 302 μαθητές/τριες.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου απαρτιζόταν από 81 καθηγητές/τριες, γενικής και μουσικής παιδείας. Αναλυτικά: Από 50 μόνιμους καθηγητές/τριες γενικής και μουσικής παιδείας, 26 αναπληρωτές /τριες ΠΔΕ γενικής και μουσικής παιδείας, 3 αναπληρωτές/τριες ΕΣΠΑ γενικής και μουσικής παιδείας 2 αναπληρωτές /τριες παράλληλης στήριξης ΕΣΠΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία τους συμπλήρωνε το διδακτικό της ωράριο αποκλειστικά στο σχολείο μας και διέθετε αυξημένα τυπικά προσόντα.`

Το ωράριο λειτουργίας του είναι 42 ώρες εβδομαδιαίως ( 8 ώρες τρεις φορές την εβδομάδα και 9 ώρες δύο φορές την εβδομάδα). Παρέχεται σίτιση, από το Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων. Οι μαθητές/τριές μας μετακινούνται από και προς το σχολείο μας, από όλα τα μέρη της Ρόδου με λεωφορεία της ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ και παρά τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά σε κάποιες περιπτώσεις και του βεβαρυμμένου από άποψη χρόνου προγράμματός τους, αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού κίνητρου για μάθηση από τη μεριά τους αλλά και υποστηρικτικού γονεϊκού περιβάλλοντος ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Σχολείο διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και 35 αίθουσες μουσικών ειδικοτήτων, αίθουσα χορωδίας, εργαστήρια φυσικών επιστημών και πληροφορικής. Δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε αίθουσες γενικών μαθημάτων, όσο και μουσικών. Το αμφιθέατρο είναι 250 θέσεων, δυσκολεύοντας τη συμπαρακολούθηση των εκδηλώσεων από το σύνολο των μαθητών/τριών. Χρειάζονται συντηρήσεις και ελαιοχρωματισμοί σε όλα τα κτήρια, νέα μουσικά όργανα και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων.

Για όλα αυτά τα θέματα, υπάρχει συντονισμός προσπαθειών και πρωτοβουλιών με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, που πλέον των αρμοδιοτήτων του, προσπαθεί καθημερινά να συμβάλει στη καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η διαχείριση των οικονομικών του Σχολείου, πραγματοποιείται από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Η Διεύθυνση του Σχολείου απαρτίζεται από τον Διευθυντή και τρεις υποδιευθυντές γενικών και μουσικών μαθημάτων. Η λήψη αποφάσεων καθώς και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει, αντιμετωπίζεται πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ: Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Διευθυντού, Αλληλογραφία ( εισερχόμενα? εξερχόμενα έγγραφα), Ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα του Σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία:

Υψηλό επίπεδο κατάρτισης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εξαιρετικό παιδαγωγικό κλίμα, με περιορισμένη επιβολή παιδαγωγικών ποινών.

Σημεία προς βελτίωση:

Περισσότερες συναντήσεις γονέων? κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.

Τακτικές συναντήσεις διδασκόντων/ουσών καθηγητών/-τριών ανά τμήμα με θέμα τη συζήτηση της επίδοσης και συμπεριφοράς μαθητών/τριών.

Περιορισμός της διαρροής μαθητών/τριών.

Δημιουργία βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου ( για μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία:

Επικοινωνία των δράσεων του σχολείου στην κοινωνία.

Έντονη παρουσία του σχολείου σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Αδιάλειπτη συνεργασία με διάφορους φορείς.

Καθημερινή επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση:

Ψηφιακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Συνέχιση και εξέλιξη των εκδηλώσεων- δράσεων του Σχολείου με τους φορείς του τόπου μας.

Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία:

Εξειδικευμένο προσωπικό. Συνεχής επιμόρφωση.

Αυξημένη διάθεση για συμμετοχή σε προγράμματα και επιμορφώσεις.

Σημεία προς βελτίωση:

Συμμετοχή σε περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus κ.α.

Πραγματοποίηση εσωτερικών επιμορφώσεων.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…